top of page

מדיניות פרטיות

 

אנו מחוייבים להגן על הפרטיות שלך !

 

הפרטיות שלך חשובה לנו. מסמך זה מכיל מידע בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו והוא מובא לך כדי שתרגיש/י נוח להשתמש -באתר ובשירותים שבו. האתר מופעל על ידי חברת: ויספייס - VIZPACE

ניתן לפנות אלינו בטלפון 050-7117719 או באמצעות טופס צור קשר באתר.

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך,

זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע 

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 - לאפשר  להשתמש בשירותים שונים

 - לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

 -  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי  מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

 

מסירת מידע לצד שלישי

לעולם לא נחלוק את פרטיך האישיים עם גורם שלישי ללא הסכמתך. בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי הקשר האישיים של המשתמש, כגון כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפו וזאת אלא  במקרים המפורטים להלן:

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

 - באם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

 - באם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

 - באם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו -

    וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי

    ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

אתר החברה אינו משתמש ב"עוגיות" (Cookies)

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט

מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,

תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

כתובת לפניות

אם לדעתך אתר VIZPACE לא עמד במדיניות הפרטיות ביחס לפרטים האישיים שלך,

או אם יש לך שאלות או דאגות אחרות הקשורות לנושא, ניתן ליצור איתנו קשר בכתובת הדוא"ל: ofri@vizpace.com

bottom of page